SK (N)
 

Zásady zbierkotvorby v oblasti trojrozmerných zbierkových predmetov MDC

 

Zbierka trojrozmerných zbierkových predmetov MDC je veľmi efektívnou ilustráciou vývoja železničnej techniky. Poslaním jej najatraktívnejšej časti je predovšetkým zážitok, popularizujúci železnicu a sprostredkujúci laickej verejnosti porozumenie inak nezáživných informácií o jej histórii; ostatné predmety majú charakter študijnej zbierky. Vzhľadom na ekonomickú náročnosť získavania, udržiavanie a reštaurovania rozmerných železničných zariadení je potrebné najmä v tejto kategórii zbierkových predmetov mať stanovené jasné kritéria pre ich výber. Pri našej práci považujeme za účelné a primerané uplatňovať nasledujúci systém kritérií:

 • Zbierka musí svojím rozsahom rešpektovať možnosti aspoň najelementárnejšej ochrany a starostlivosti v súčasných podmienkach práce MDC (ochrana proti rozkrádaniu a proti atmosférickým vplyvom, odborné spracovanie) a potreby prezentácie (najmä niektoré druhy vozidiel je pre potreby organizácie nostalgických vlakov potrebné zachovávať vo väčšom počte kusov).
 • Zbierka musí byť komplexná - zhromažďované predmety musia reprezentovať celé spektrum druhov predmetov používaných pri výstavbe, údržbe a prevádzke železnice na Slovensku; vyjadrenie jednotlivých tém zbierkovými predmetmi však závisí od dostupných deponovacích i prezentačných možností a od zrozumiteľnosti týchto predmetov pre laickú verejnosť. Riadime sa preto týmito pravidlami:

  1. Úplnú zbierku všetkých používaných typov možno vytvárať len u tých druhov jednoúčelových železničných zariadení a pomôcok, ktoré si laická verejnosť bezprostredne vybavuje v súvislosti so železnicou a kde pri rozmerných zariadeniach počet typov nie je príliš vysoký (napr. rušne, drezíny pre dopravu osôb, vodné žeriavy, prestaviteľné návestidlá), alebo kde rozmery zariadení nie sú veľké (zvonkové návestidlá, koncové zariadenia železničných telegrafných, telefónnych a ďalekopisných oznamovacích systémov, zariadenia vzdušného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia, bezdrôtové oznamovacie zariadenia, zvrškové sústavy, podvaly, výmenové návestidlá, návestné pomôcky pre označenie konca vlaku, rovnošaty, ručné návestné pomôcky).
  2. U tých druhov zariadení, ktoré sa síce so železnicou v povedomí laickej verejnosti bezprostredne spájajú, ale pri veľkých rozmeroch sa vyznačujú značným počtom typov (napr. vozne), alebo ktorých zmysel je laickej verejnosti aspoň ako-tak zrozumiteľný či jednoducho vysvetliteľný, sa vytvára buď


   1. úplná zbierka reprezentantov jednotlivých použitých konštrukčných princípov, pokiaľ je tento konštrukčný princíp významným rozlišovacím prvkom (napr. koľajový žeriav ručný, parný alebo so spaľovacím motorom, staničné zabezpečovacie zariadenie mechanické, elektromechanické, elektrodynamické alebo reléové; do tejto kategórie patria okrem spomenutých predovšetkým rôzne zariadenia prevádzkového zabezpečenia rušňovej a vozňovej prevádzky, traťové a priecestné zabezpečovacie zariadenia, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia v koľajisku, informačné prostriedky pre verejnosť, výmenové závery, zariadenia pre manipuláciu s batožinami a nákladmi a pomôcky pre železničnú komerčnú službu), alebo
   2. úplná zbierka jednotlivých vývojových generácií druhu, pokiaľ konštrukčné zmeny nie sú významné a vývoj prebieha skôr cestou zmien rozmerov, tvaru, použitého materiálu alebo technológie výroby (napr. osobné vozne konkrétnej vozňovej triedy, nákladné vozne pre konkrétny účel, pevné návestidlá, výmenníky, srdcovky, ručné a motorové koľajové vozíky pre dopravu materiálu, pomôcky na zastavenie alebo zaistenie železničných vozidiel, zariadenia pre osvetľovanie železničných priestorov, drobná železničná architektúra, drobné osobné pracovné pomôcky). Ak je takéto zariadenie bezprostrednou súčasťou vyššieho systému, funkčného len vo vzájomnej súčinnosti (predovšetkým železničné oznamovacie zariadenia a priecestné zabezpečovacie zariadenia), sú podľa rovnakých zásad zhromažďované všetky súčasti systému (cieľom je o. i. tiež vytvoriť v budúcnosti možnosť prezentovať zariadenie v činnosti; platí to predovšetkým v kategórii ústredných staníc selektorových sústav s centralizovanou voľbou, telefónnych zapojovačov, prepojovačov a ústrední, napájacích zdrojov, zariadení kabelových trás, prenosových zariadení oznamovacích zariadení, zariadenia izolovanej koľajnice a prvkov riadenia činnosti automatických priecestných zabezpečovacích zariadení).


  3. U veľmi rozmerných zariadení, predmetov nesúvisiacich bezprostredne so železničnou prevádzkou a zariadení, ktorých účel nie je laikom zrozumiteľný na prvý pohľad (patria sem najmä zariadenia dielenského zabezpečenia rušňovej a vozňovej prevádzky, nehodové prostriedky, spádoviskové zariadenia, výhybky, stroje pre práce na trati, mosty, točne, presuvne, koľajové váhy, návestné a pešie lávky, ďalej zariadenia pre stavbu a údržbu mostov a tunelov, trakčné napájanie elektrifikovaných železníc a zariadenia pre jeho údržbu, protipožiarny, zdravotný a CO výstroj železničných pracovísk) sa vykonáva individuálny výber od prípadu k prípadu, pričom sa prihliada na konkrétne možnosti prezentácie každého predmetu a akceptuje sa i možnosť zachovania predmetu in situ.

 

Možno konštatovať, že za prvých 15 rokov existencie MDC sa podarilo ukončiť záchranný zber, sústredený na predmety, ktoré boli v období vzniku MDC dávnejšie nepoužívané a prežili vlastne len nedopatrením. V súčasnosti sa vykonáva iba plánovité doplňovanie zbierkového fondu o predmety, vyraďované z bežnej prevádzky podľa už spomenutých kritérií.

Zásady zbierkotvorby v oblasti trojrozmerných zbierkových predmetov MDC boli prerokované a schválené dňa 19.12.2006 Komisiou na tvorbu a kategorizáciz zbierok Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ.

  Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky