SK (N)
 

Hodnotenie súčasnej situácie v železničnom múzejníctve na Slovensku počas roku 2008

 

Súčasná situácia v slovenskom železničnom múzejníctve na tzv. normálnom rozchode bola za posledné obdobie ovplyvnená najmä organizovaním a následným uskutočňovaním podujatí pri príležitosti 160 rokov železníc na Slovensku. V súvislosti s týmto výročím bolo zorganizovaných viacero významných akcií, bolo sprevádzkovaných viacero vozidiel a oprava ďalších bola rozbehnutá. Úlohou týchto pár riadkov je pripomenúť aktivity v tejto oblasti v súčasnom období.

V železničnom múzejníctve na normálnom rozchode pôsobí okrem Múzejno-dokumentačného centra pri VVÚŽ ŽSR (ďalej len MDC), ktoré zastrešuje alebo podporuje všetky aktivity ďalších 10 klubov združujúcich dobrovoľníkov a nadšencov železničnej histórie. Týmto bolo na začiatku roku 2007 zverených 83 vozidiel, ktoré prevádzkujú alebo opravujú. Ďalšie vozidlá im boli zverené v nasledujúcom období.

Samotnému MDC sa podarilo k 14. júnu 2008 vytvoriť trvale prístupnú komplexnú železničnú expozíciu v priestoroch starého depa Bratislava východ a naďalej pracuje na vytvorení Národného železničného parku v týchto priestoroch. Významným bolo aj vyhlásenie rušňového depa Bratislava východ za pamiatkovú zónu.
 

Expozícia koľajových vozidiel v starom depe Bratislava východ

Okrem toho bolo od roku 2007 zreštaurovaný rušeň 310.097 do vystavovateľného stavu, s podporou Ing. Hauswalda intenzívne pokračuje reštaurovanie zauhľovacieho výťahu Teudloff, bolo opravených viacero exponátov pre expozíciu vodárenstva a vozebného zabezpečenia a expozíciu zabezpečovacej techniky. Naplánovaná je oprava vodárenského parného kotla pre expozíciu vodárenstva. Pred výročím 160. rokov železníc na Slovensku sa uskutočnila obnova budovy trubkárne vrátane interiéru a na jeseň 2008 boli obnovené fasády na budove personálnej kuchyne a na veľkej a malej vodárni.
 

Veľká vodáreň s obnovenou fasádou

V priebehu roka 2008 pribudol do expozície koľajových vozidiel nákladný nádržkový vozeň na prepravu kyseliny dusičnej Rj 566 316 a poštový vozeň Fa 9110, ktoré opravila firma Stroj-mat Topoľčany. Táto firma ďalej vykonáva opravu vozňa Ce sponzorovanú Ing. Hauswaldom a pre MDC opravuje do vystavovateľného stavu vozeň Ci, tzv. „štrnásťokeňák“.

Poštový vozeň Fa 9110 z roku 1934 po oprave vo firme Stroj-mat Topoľčany

Ďalším významným počinom bolo získanie posledného „veľkého“ motorového vozňa 850.018 do zbierok v roku 2007. Na rozšírení zbierky MDC sa naďalej intenzívne pracuje. Vzhľadom na plánovanú prestavbu predstaničného námestia pred bratislavskou hlavnou stanicou a s tým súvisiacimi zmenami v Múzeu dopravy STM Bratislava boli vo februári 2008 do priestorov MDC v depe Bratislava východ premiestnené niektoré vozidlá z expozície koľajovej techniky, a to motorový rušeň T 679.1312, parný nehodový žeriav č. 137 a nákladné vozne Gr 21 854, Z 1 – 43139, St 7 – 84517 a R 5 – 69152. Ďalšie vozidlá sem budú z Múzea dopravy presunuté neskôr.
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ pôsobiaci taktiež v priestoroch starého rušňového depa Bratislava východ v súčasnosti intenzívne pracuje na sprevádzkovaní parného rušňa 555.3008 a osobného vozňa Ci 4 – 0314. Okrem toho sa stará o parný rušeň 331.037, motorový rušeň T 679.019, motorový vozeň M 262.007 a niekoľko osobných a nákladných vozňov (5 vozňov Ci, vozeň Ce, 2 vozne Ca, vozeň Ds, vozeň DF, vozeň F, nákladné vozne Ur a R). V júni 2008 klub prevzal parný rušeň 310.433, pričom existuje zámer na jeho opätovné sprevádzkovanie.

Kotol parného rušňa 555.3008 počas oplášťovania

Osobný vozeň Ci 4 - 0314 počas opravy

Dvojici dobrovoľníkov sa podarilo v depe počas roku 2008 zreštaurovať a sprevádzkovať motorovú drezinu Vm Tatra T 14/52, ktorá v súčasnosti nesie označenie 0536000.

Motorová drezina Vm Tatra T 14/52 s označením 0536000 v depe Bratislava východ

Ďalším bratislavským klubom je Albatros klub Bratislava v rušňovom depe Bratislava hlavné. Tento pracuje na sprevádzkovaní parného rušňa 498.104, ktorý bol po rozsiahlej oprave v priestoroch zrušeného depa Vrútky 16. novembra presunutý do Bratislavy na dokončenie opravy. Sprevádzkovanie rušňa sa predpokladá najskôr v druhej polovici roku 2009. Klub má ďalej zverených do starostlivosti niekoľko vozňov (vozeň F, vozeň WRa, obytný vozeň a nákladný vozeň Nd) a dva žeriavy – zauhľovací žeriav Kirow EDK 10/2 a žeriav EDK 300.

Kotol parného rušňa 498.104 po oprave vo Vrútkach

Vo Vrútkach pôsobiace občianske združenie Spolok výhrevne Vrútky má do starostlivosti zverené 2 prevádzkyschopné parné rušne 475.196 a 486.007, 1 vystavovateľný parný rušeň 433.023, 1 neopravený parný rušeň 431.014, motorový rušeň T 435.093, motorový vozeň M 274.004 s prívesným vozňom Calm, elektrické rušne E 499.047 a E 669.2133 a niekoľko vozňov (vozeň Aa, vozeň WLAB, 2 vozne Da, vozeň D, obytný vozeň a nákladné vozne Rah a Z). V súčasnosti klub pracuje na sprevádzkovaní parného rušňa 524.1117, na obnove náteru na motorovom rušni T 679.1168 a na oprave strechy a náteru vozňa Bai 4 – 4356. V blízkej budúcnosti sa začne aj oprava nedávno odstaveného parného rušňa 556.036 a bude pokračovať oprava rozpracovaného motorového vozňa M 131.1546. V priebehu roku 2008 bol obnovený náter na vozni Da 6 – 5030 a na vozni Da 7547 bola opravená a natretá strecha a obnovený náter na jednej bočnici.

Motorový rušeň T 679.1168 v základnom PUR nátere. Foto Ing. Ladislav Jambor

Vozeň Bai 4 - 4356 počas opravy strechy. Foto Ing. Peter Nagy

Služobný vozeň Da 6 - 5030 po oprave náteru

V roku 2008 vznikla Spoločnosť považskej dráhy Žilina, ktorá intenzívne pracuje na oprave motorového vozňa M 131.1443 v priestoroch púchovskej OTV.

Motorový vozeň M 131.1443 v základnom nátere. Foto Lumír Kunc

Prievidzský parostrojný spolok je klub, ktorý v lete 2007 po dlhoročnej oprave sprevádzkoval parný rušeň 464.001. Klub ďalej disponuje vozňami ABa, Bac, Da a Dsd. V roku 2008 ukončil opravu cisternového vozňa R 554 453 a ubytovacieho vozňa Ba 3 - 0381, naďalej pokračuje rozsiahla oprava motorového rušňa T 444.0055.

Vyviazaný ubytovací vozeň Ba 3 - 0381 počas opravy

Oprava motora K 12 V 170 DR na rušni T 444.0055 v RD Prievidza. Foto Lumír Kunc

Klub historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen je občianske združenie starajúce sa predovšetkým o parný rušeň 422.0108, motorový rušeň T 678.012, motorový vozeň M 131.1053 s prívesným vozňom CDlm, služobný vozeň Dd, 3 osobné vozne Ci a cisternový vozeň R. V roku 2008 klub ukončil opravu motorového rušňa T 466.0253 a obnovil náter na niektorých vozňoch. Naďalej pracuje na sprevádzkovaní parného rušňa 354.1178 a motorovej dreziny Tatra T 15/52, v pláne je oprava osobného vozňa Be, typ „Rybák“.

Motorový rušeň T 466.0253 v RD Zvolen v septembri 2008 počas prvej prezentácie verejnosti po oprave

Osobný vozeň Be typ "Rybák", ktorý KHT plánuje opraviť

V Poprade pôsobia dve občianske združenia, a to Veterán klub železníc a Klub železničných historických vozidiel.
Veterán klub železníc Poprad sa sústreďuje na historické vozidlá Tatranských elektrických železníc. Prevádzkuje elektrický motorový vozeň EMU 26.001 s dvomi prívesnými vozňami Clm/u. V roku 2008 pri príležitosti 100. výročia Tatranských elektrických železníc členovia klubu obnovili náter na vystavovateľnom elektrickom motorovom vozni EMU 49.001 a na dvoch nákladných vozňoch – krytom Z/u TEVD 35 a vysokostennom U 3412.

Elektrický motorový vozeň EMU 49.001 s obnoveným náterom

Vysokostenný vozeň TEŽ označený U 3412

Klub železničných historických vozidiel Poprad, ktorý sa v roku 2008 vyčlenil práve z Veterán klubu železníc, sa stará o zverené vozidlá na normálnom rozchode. Ide predovšetkým o parný rušeň 477.013 sprevádzkovaný v lete 2008, motorový vozeň M 240.042, motorový rušeň T 466.0254, na ktorom bola nedávno (1. polovica januára 2009) dokončená rozsiahla oprava motora, vozeň Ba a dva vozne Bai.

Pohľad na rozobratý motor rušňa T 466.0254 počas opravy. Foto Milan Šich

Parný rušeň 477.013 v žst. Poprad na jednej z prvých jázd v októbri 2008. Foto Ing. Marián Surmík

V Tisovci pôsobí občianske združenie Zubačka, ktorému je v súčasnosti zverený do starostlivosti motorový vozeň M 240.039. Úzko spolupracuje s MDC na projekte obnovenia prevádzky na ozubnicovej železnici z Tisovca do Pohronskej Polhory. V súvislosti s týmto je vo firme OKV Vrútky opravovaný parný ozubnicový rušeň 40.006 zakúpený Ing. Hauswaldom v roku 2002 v Rumunsku.

Opravovaný ozubnicový parný rušeň 40.006. Foto Ing. Ladislav Jambor

Posledným klubom je Klub historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniska pri Košiciach, ktorý disponuje prevádzkyschopným motorovým rušňom T 444.1082, motorovým vozňom M 131.1125 s prívesným vozňom Clm. Klub intenzívne pracuje na sprevádzkovaní parného rušňa 434.2338, pričom oprava tendra 818.0116 bola ukončená v roku 2006 a rušeň by mal byť orientačne sprevádzkovaný na jar roku 2013.

Opravený rám parného rušňa 434.2338. Foto Peter Pajtáš

Dvojkolesia parného rušňa 434.2338 počas opravy. Foto Peter Pajtáš

Tento obdivuhodný stav treba považovať za dôkaz obrovskej akcieschopnosti slovenského dobrovoľníctva, ktoré dokáže dosahovať takéto výsledky v mimopracovnom čase prakticky bez účasti profesionálnych inštitúcií. Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky