SK (N)
 

Skrinka prípojná ďalekopisná RFT s číselnicou

 

Prípojná skrinka s číselnicou je súčasťou ďalekopisnej účastníckej stanice, zapojenej na automatickú ďalekopisnú ústredňu.
Ďalekopisný systém slúži pre rýchlu dopravu písomných správ z vysielacej do prijímacej stanice. Podstatou fungovania ďalekopisného systému je špecifický spôsob kódovania každého písmena, číslice, alebo iného znaku, zadaného stlačením príslušnej klávesy na ďalekopisnom prístroji vysielacej stanice (podobnom mechanickému písaciemu stroju) kombináciou piatich prúdových, resp. bezprúdových impulzov. Tieto impulzy sa vytvárajú zapínaním a vypínaním jednosmerného prúdu do spojovacieho vedenia, čas trvania každého impulzu je 20 ms. V prijímači sú ihneď opäť dekódované a premenené na pohyb typového zariadenia, ktoré v ďalekopisnom prístroji prijímacej stanice vytlačí vyslaný znak na papier. Železničná ďalekopisná sieť na Slovensku začala vznikať v polovici 40. rokov 20. stor. a do konca 60. rokov 20. stor. celkom vytlačila svojho predchodcu – telegrafné zariadenie Morse. Prevádzkovala sa až do prvých rokov 21. stor.
Vzájomnú korešpondenciu v ďalekopisnej sieti, obsahujúcej viac, než dvoch účastníkov umožňovali ďalekopisné ústredne, od polovice 20. storočia manuálne, po roku 1965 aj automatické. Tieto automatické ústredne boli vyhotovené ako synchrónne, systému Siemens TW 39 s niektorými doplnkami. Komunikáciu s nimi sprostredkovali každej účastníckej ďalekopisnej stanici prípojné skrinky, zabezpečujúce signalizáciu prichádzajúcich správ, indikujúce stav spojenia, umožňujúce signalizovať odchádzajúcu správu a voliť partnera korešpondencie. Pri automatickom spojovaní volal účastník ústredňu stlačením volacieho tlačidla. Ústredňa signalizovala pripravenosť na prichádzajúcu voľbu rozsvietením bielej kontrolky na prípojnej skrinke, načo účastník vytočil číslo adresáta ďalekopisnej komunikácie a ústredňa sprostredkovala želané spojenie. Ak bol vybraný účastník voľný, rozbehol sa ďalekopisný písací stroj volajúceho i volaného účastníka a v oboch staniciach sa na prípojnej skrinke rozsvietila červená prevádzková kontrolka. Po ukončení komunikácie volajúci účastník stlačil záverové tlačidlo, čo spôsobilo rozpad celého spojenia, signalizovaný zhasnutím prevádzkovej kontrolky. Okrem toho umožňovala prípojná skrinka cvičenie na ďalekopisnom písacom stroji v režime tzv. miestnej prevádzky (zapnutie stlačením tlačidla pre zapnutie miestnej prevádzky; režim bol signalizovaný zelenou kontrolkou) a vysielanie z diernej pásky do účastníckeho vedenia pri súčasnom použití písacieho stroja v režime miestnej prevádzky (zapnutie na to určeného tlačidla, signalizácia žltou kontrolkou).
Predmetný zbierkový predmet typu T 57-8 je výrobkom podniku VEB Elektroschaltgeräte Auerbach RFT a pochádza z roku 1974. Všetky zariadenia sústreďuje v hranolovitej plechovej skrinke so skosenou prednou plochou, na ktorej sú umiestnené všetky ovládacie prvky (číselnica, tlačidlá, kontrolky).
Zbierkový predmet bol získaný vlastným zberom v roku 2006 na Stredom odbornom učilišti železničnom v Bratislave. Je umiestnený v depozitári MDC Bratislava.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky