SK (N)
 

Tlačiareň na lístky AEG-Telefunken

 

Stroje pre tlač lístkov od firmy AEG sú v podstate špeciálnymi tlačiarenskými strojmi, umožňujúcimi vytlačiť cestovný lístok operatívne na základe želania cestujúceho. Zároveň spolu s predajom zabezpečujú aj presnú štatistiku o predaji. Zvyšujú produktivitu pokladníkov vďaka zjednodušeniu pokladničných a pomocných operácii oproti predaju z terniónov (t. j. manuálne obsluhovaných zásobníkov na lístky). ČSD ich obstarávali v 70. rokoch 20. storočia v dvoch variantoch, ktoré sa odlišovali v počte relačných kartičiek (tlačových matríc pre jednotlivé relácie, t. j. časť dráhy, na ktorú sa cestovný lístok vyhotovuje), a to 630 alebo 1260. Stroj je uspôsobený pre tlač lístkov typu „Edmonson“.
Tlačiareň lístkov AEG sa skladá z dvoch hlavých častí: podstavca a tlačiarenskej hlavice. Podstavec tvorí podstatnú časť celého stroja. Jeho základom je stôl, na vrchu ktorého sa nachádza zásobník s relačnými kartičkami. Zásobník obsahuje 6 šácht, v ktorých sú uložené jednotlivé relačné kartičky. Na zásobníku sa spredu nachádzajú zásobníky na používané prírezy lístkov a vľavo hlavný vypínač zariadenia. Pod týmto zásobníkom sa vľavo nachádza zariadenie pre tvorbu štatistických údajov, pravá strana je voľná a slúžila zrejme pre skladovanie prírezov lístkov. Prístup do tohto priestoru umožňujú dvierka s presklenou ľavou časťou, umiestnené po celej dĺžke stola. Na kratších bokoch pod vrchnou rovinou stola sa nachádzajú priečne koľaje, na ktorých sa pohybuje tzv. suport v priečnom smere nad zásobníkom relačných kartičiek. Suport sa skladá zo saní pre tlačiarenskú hlavicu a šikmo sklonenej rozmernej tabule, na ktorej je ukazovateľom identifikovaná vybraná relácia pre tlač; ukazovateľ je pohybovaný systémom laniek, snímajúcich pohyb suportu i tlačiarenskej hlavice (ide o tri lanká, pričom dve z nich sú situované vodorovne a označujú jeden zo šiestich riadkov relácií, ktoré zodpovedajú jednej šachte zásobníku relačných kartičiek; tretie lanko je zvislé a udáva výber konkrétnej relácie z riadku). Relácie sú zoradené do šiestich riadkov, ktoré zodpovedajú šiestim šachtám zásobníka relačných kartičiek.
Tlačiarenská hlavica je uložená na saniach suportu, ktoré jej umožňujú pozdĺžny pohyb v smere dlhšej osi stola. Napájanie hlavice elektrickým napätím 220 V zabezpečujú dve medené zbernice, uložené pozdĺž koľajníc saní. Prírezy sa do hlavice vsúvajú cez štrbinu v jej prednej časti. Pred štrbinou sa nachádza miska, do ktorej stroj vytlačené lístky vyhadzoval. Nad štrbinou na vrchu hlavice sa nachádza päť koliesok, pomocou ktorých sa nastavuje dátum, ktorý bude na lístku vytlačený. Dve slúžia na nastavenie konkrétneho dňa, jedno na mesiac, a dve na posledné dve číslice daného roka. Celý systém tlače dátumu je umiestnený v hlavici pod nastavovacími kolieskami. Na vrchu hlavice pri kolieskach je páčka, ktorou je možné tlač dátumu v prípade potreby vypnúť.
Ďalej sa na hlavici nachádza automatické počítadlo umiestnené v hlavici za tlačou dátumu tlačiace štvorciferné čísla jednotlivých lístkov. Okrem neho sa na hlavici nachádza aj kontrolné mechanické počítadlo, ktoré je umiestnené na vrchu hlavice vedľa koliesok nastavovania dátumu. Jeho ukazovateľ môže indikovať päťciferné číslo. Na tlač dátumu a čísla lístka slúžili dva zásobníky na farbu umiestnené v hlavici pri oboch ústrojenstvách.
V ľavej časti hlavice je umiestnená kontrolná páska, na ktorú tlačiarenská hlavica zaznamenáva číslo každého predaného lístku, číslo použitej relačnej kartičky a peňažnú sumu. Pred kontrolnou páskou sa nachádza mechanická kalkulačka, ktorá spočítava sumy jednotlivých lístkov. Za kontrolnou páskou je relé s vypínačom elektromotora, poháňajúceho ústrojenstvo, ktoré slúži na samotnú tlač cestovných lístkov. Elektromotor je uložený v pravej časti hlavice. Všetky prvky hlavice, okrem ovládacích pák sú elegantne kapotované hliníkovými krytmi natretými svetlou krémovou farbou. Na vrchu hlavice sa nachádza uzamykateľná páka, slúžiaca pre odistenie hlavice pred manipuláciou. Uvoľnením páky sa hlavica zaistí. Pre zaistenie celého stroja proti neoprávnenému použitiu slúžila zámka, ktorou sa blokuje odistenie tlačiarenskej hlavy pomocou páky. Odzadu hlavice sa nachádza páka manuálnej tlače (používa sa pri tlači bez použitia elektromotorickej sily) a z ľavého boku páčka mechanickej kalkulačky pre vytlačenie dennej závierky.
Hlavice boli vyrábané v dvoch variantoch: SKM a SKMA. Hlavica typu SKMA sa od prvej spomenutej odlišuje len zariadením pre automatické zasúvanie prírezov lístkov. Na predmetnom zbierkovom predmete je použitá hlavica SKM.
Relačné kartičky sú vyrobené z plechu, pričom na každej z nich sú pripevnené dve tlačové matrice. Na jednej matrici je udaná cena lístka. Druhá matrica obsahuje všetky ostatné údaje, ktoré sa pomocou nej tlačia na cestovný lístok, okrem dátumu, čísla lístka a ceny. Relačná kartička obsahuje aj svoje číslo. Na pravej spodnej strane relačnej kartičky sa nachádza kód tvorený oceľovými kolíkmi. Tento kód slúži ako vstupný údaj do mechanickej kalkulačky. Na vrchu relačnej kartičky sa nachádza háčik. V spodnej časti sa nachádza otvor na zabezpečenie relačnej kartičky v šachte zásobníka. Zásobník na farbu pre tlač relačných kartičiek sa nachádza na spodku tlačiarenskej hlavice.
Pri nástupe služby pokladník musel vytlačiť tzv. kontrolný lístok. Stroj uviedol do činnosti zapnutím hlavného vypínača a odomknutím tlačiarenskej hlavice. Pohybom tlačiarenskej hlavice vyhľadal reláciu s názvom „Kontrolný lístok“. Do štrbiny vsunul príslušný prírez lístka o vytlačil údaje, na základe ktorých bolo možné vykonať uzávierku pracovnej zmeny po jej skončení. Následne musel vytlačiť aj stav pokladne (aktuálny stav mechanickej kalkulačky). Použil sa pritom lístok so špeciálnou predtlačou, ktorý sa vsunul do drážky situovanej zľava tlačiarenskej hlavice; samotná tlač sa vyvolala páčku mechanickej kalkulačky. Nakoniec pokladník skontroloval, či vytlačená hodnota zodpovedá hodnote, ktorá bola vytlačená na konci predchádzajúcej smeny.
Následne mohla začať samotná tlač a predaj jednotlivých lístkov, ktorá prebiehala rovnakým spôsobom ako tlač kontrolného lístka. Tlačiarenská hlavica po nastavení na vybranú reláciu pomocou háku vytiahla príslušnú relačnú kartičku a spolu s číslom lístka a dátumom údaje vytlačila na prírez lístka. Súčasne tlačiareň vykonávala automaticky záznam aj na kontrolnú pásku v tlačiarenskej hlavici. Po tlači hlavica lístok vyhodila do misky.
Na konci pracovnej zmeny bolo potrebné znova vytlačiť kontrolný lístok spolu so stavom mechanickej kalkulačky. Prírastok pokladničnej hotovosti sa zistil rozdielom medzi stavom kalkulačky na konci a začiatku zmeny.
Prístroj je uspôsobený aj na tlač bez elektrického prúdu. V tom prípade pokladník musel deaktivovať relé motora pomocou kľúča a tlač prebiehala plne mechanicky. Po výbere príslušnej relácie a vsunutí prírezu lístka do štrbiny musel pokladník dva razy vľavo a späť potiahnuť páku manuálnej tlače.
Pre potreby štatistického zaznamenávania predaja cestovných lístkov slúžilo zariadenie typu DAFA 3 umiestnené v stole podstavca vľavo pod zásobníkom relačných kartičiek. Zariadenie pracovalo automaticky spolu s predajom cestovných lístkov a pokladník nemusel pre potreby štatistiky viesť žiadne ďalšie záznamy. Zariadenie prijímalo údaje o predaji cestovných lístkov, ktoré následne zakódovalo a prenieslo na diernu pásku pomocou dierkovača, raziaceho na pásku rôzne kombinácie dierok v celkom 5 pracovných a jednom vodiacom rade. Dierna páska bola následne odoslaná do výpočtového strediska na dekódovanie a spracovanie zozbieraných údajov.
Zariadenie DAFA 3 zbieralo údaje pomocou bežcov so spínacími prvkami, spojených so suportom a tlačovou hlavicou a pohybujúcich sa po dvojici líšt signálnymi prvkami. Spínacie prvky pozostávali z permanentných magnetov a z kontaktného snímača umiestneného v sklenenej trubičke naplnenej ochranným plynom. Moment tlače lístka vysiela tlačová hlavica pomocou káblového spoja.
Predmetný stroj na tlač lístkov bol získaný zo žst. Bratislava hlavné v roku 1994. Ide o typ GPL 1260 s výrobným číslom 16447 a s hlavicou SKM. Je kompletný až na tlačové matrice na relačných kartičkách a snímacie zariadenie prístroja DAFA 3, ktoré boli zrejme demontované ešte na Bratislavskej hlavnej stanici z dôvodu zamedzenia zneužitia stroja. Je uložený v depozitári MDC Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky