SK (N)
 

Správa – Plánovanie, ekonomika a metodika štatistiky

 
 

Nedvěd, B.: Evidence provozních výkonů a vlakové statistiky. Praha 1958

 

Perspektívy rozvoja dopravy v Bratislave do roku 2000 a výhľad do roku 2010. Bratislava, november 1988

 

Práca s pohľadávkami ŽSR, Metodické usmernenie , úč. od 01.01.2004

 

Pravidlá pre uplatnenie zásad Súboru opatrení na zdokonalenie plánovitého riadenia vo Východnej dráhe, pl. od 1.1.1981

 

Předpis D 40 pro zpracování statistiky dopravních výkonů, pl.od 1.1.1937

 

Předpis o přepravní statistice, (Změna ustanovení služ.předp.č.III., čl.90, ods.B až D, bod 12 až 17), 1930

 

Předpis o přepravní statistice, čl.90, ods.B až D, bod 12 až 17. 1928

 

Předpis o přepravní statistice, Změna ustanovení služ. předp. č.III.,čl. 90, ods. B až D, bod 12 až 17. Praha, 1930

 

Předpis o statistice výkonů vlaků, pl.od 1.1.1933

 

Předpis o statistice výkonů vlaků, pl.od 1.1.1933

 

Prozatimní pokyny pro hospodaření s bytovým fondem so ČSD, úč.od 1.7.1992

 

Puraš, P.: Ekonomika, organizácia a plánovanie železničnej dopravy

 

Puraš, P.: Ekonomika, organizácia a plánovanie železničnej dopravy, II

 

Rendelet az áruforgalmi statisztikai adatszolgáltatást szabályozó 1881.évi XIII. és 1895.évi XVIII. torvényczikkeknek a vasuti és folyamhajózasi forgalomban zaló végrehajtása tárgyában. Budapešť, 1899

 

Resortní směrnice ke statistickým výkazům a některým operativním hlášením v železniční dopravě a přepravě, pl. od 1.1.1967

 

Resortní směrnice ke statistickým výkazům ostatních železničních činností-34, pl.od 1.1.1965

 

Řezníček, B.: Efektívnosť investícií a racionalizačných opatrení v železničnej doprave. Bratislava, 1978

 

Řezníček, B.: Ekonomika železničnej dopravy. Bratislava 1982

 

Řezníček, B.: Ekonomika železničnej dopravy. Bratislava 1982

 

Říha, M.: Rozbor hospodáření železnic. 1958, učebný text

 

Rozvrh provozních příjmů a výdajů čs.státních drah, soukromých (místních) drah ve státním provozu, pomocných závodů pro provoz a zásob materiálu a inventáře

 

Sazebník nákladů železniční dopravy za rok 1984

 

Smernice pre dojednávanie cien za prepravu tovarov po tratiach ŽSR, pl. od 1.1.1997

 

Smernice pre financovanie reprodukcie základných prostriedkov a evidenciu základných prostriedkov získaných investičnou výstavbou. Bratislava, 7.5.1982, úč. dňom vydania

 

Smernice pre operatívno-technickú a účtovnú evidenciu základných prostriedkov, úč. od 22.7.1986

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky